Dane Rejestrowe

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000172683
NIP: 549-19-68-600
REGON: 070941202

Kapitał zakładowy: 116.000 PLN
Nr wpisu na listę podmiotów upranwionych do badania sprawozdań finansowych: 1819