1 / Pełna nazwa jednostki
Adres jednostki
Telefon
Fax
2 / Sprawozdanie finansowe do badania obejmuje okres
od dnia    do dnia 
3 / Wielkości charakteryzujące jednostkę
Suma bilansowa w roku badanym
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi osiągnięte w roku badanym
Wynik finansowy za rok badany
Liczba zatrudnionych
w roku ubiegłym
w roku bieżącym
4 / Dane charakteryzujące pion finansowo - księgowy, podległy Głównemu Księgowemu
Liczba zatrudnionych osób
Czy były zmiany w roku sprawozdawczym
na stanowisku Głównego Księgowego
5 / Dokumentacja księgowa
Przeciętna, miesięczna ilość dokumentów
Łączna ilość dokumentów księg
6 / Pozostałe informacje
Data/termin rozpoczęcia badania
- preferowany przez Klienta
Data/termin zakończenia badania
- preferowany przez Klienta
Poprzedni audytor
Osoba upoważniona do udzielania
informacji i kontaktów z audytorem
(nazwisko i imię, nr telefonu/faksu)
Email