Audyt

Usługi audytu sprawozdań finansowych

  • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według Ustawy o rachunkowości
  •  Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pozostałe usługi audytu

  • Audyt systemów kontroli wewnętrznej
  • Audyt wewnętrzny
  • Przeprowadzenie przeglądów dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych
  • Konsultacje i doradztwo w zakresie sporządzania części ekonomiczno- finansowych prospektów emisyjnych dla firm wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi
  • Konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości