Registration Data

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000172683 I NIP 549-19-68-600 I Kapitał zakładowy: 116.000 PLN