Range of Activities

Szanowni Państwo!

Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym dla dobra naszych Klientów, przy zachowaniu niezależności, wiarygodności i obiektywizmu realizowanych zadań.

Wprowadzenie tej idei do codziennej praktyki nakłada na nas szczególne obowiązki wynikające z więzi tworzonych przez partnerstwo Kancelarii i jej aktualnych oraz przyszłych Klientów.

W zakresie badania sprawozdań finansowych naszych klientów uczestniczymy w unikalnej formie współpracy stron, szczególnie ważnej ze względu na konieczny ustawowy warunek niezależności. Ta współpraca opiera się na zasadzie wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wynikających ze specyfiki spełnianych ról, tak przez badanego jak i badającego.

Partnerstwo i dobro Klientów są podstawą naszego działania przy świadczeniu wszystkich usług będących przedmiotem działalności naszej Kancelarii.

Klienci oczekują zapewnienia bezstronności, profesjonalizmu, rzetelności, dokładności i szybkości działania Kancelarii, a także bezpieczeństwa oraz poufności powierzonych informacji i dokumentów. Oczekiwania te staramy się zawsze spełnić.

Z kolei naszym ekspertom sprzyja i pomaga w realizacji powierzonych obowiązków wzajemne zaufanie Stron, budowane w oparciu o kompetentne i odpowiedzialne współdziałanie.

Zapraszając Państwa do współpracy chcielibyśmy zapewnić, że działanie Kancelarii w oparciu o zasady wynikające z przyjętej Misji jest naszym podstawowym celem, a pozytywny wizerunek naszych Klientów i ich zaufanie do nas kształtuje i umacnia pozycję Kancelarii na rynku usług audytorskich,  rachunkowych,  doradczych i konsultingowych.

Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych określa ściśle Ustawa z 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31 poz. 359).

Badanie sprawozdań finansowych jest przeprowadzane stosownie do:

 • przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 694),
 • norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej,
 • oraz innych ustaw i przepisów prawa regulujących działalność podmiotu, którego sprawozdania finansowe podlegają badaniu.

Podstawą przeprowadzenia badania jest wybór podmiotu uprawnionego do badania przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe i podpisana w następstwie tego wyboru umowa o badanie.

Oprócz badania sprawozdań finansowych zakres działalności Kancelarii obejmuje również:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych dla podmiotów krajowych i zagranicznych
 • przeglądy sprawozdań finansowych oraz określone w innych ustawach usługi potwierdzające i atestacyjne zastrzeżone dla biegłego rewidenta,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczne oraz finansowe,
 • konsultacje z zakresu podatków,
 • konsultacje z zakresu organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • działalność szkoleniową z zakresu rachunkowości i finansów.

Oferowane przez Kancelarię Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o. usługi potwierdzające i atestacyjne obejmują działania zastrzeżone dla biegłego rewidenta, których katalog jest taże określony w Kodeksie Spółek Handlowych:

 • opiniowanie ceny udziałów w spółce z o. o.,
 • wycena akcji w spółce akcyjnej,
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o. o.,
 • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
 • badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku:
  • z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza,
  • ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego,
 • badanie sprawozdań finansowych spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,
 • badanie planów:
  • połączenia spółek,
  • podziału spółki,
  • przekształcenia spółki.