Misja

Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym dla dobra naszych Klientów, przy zachowaniu niezależności, wiarygodności i obiektywizmu realizowanych zadań. Wprowadzenie tej idei do codziennej praktyki nakłada na nas szczególne obowiązki wynikające z więzi tworzonych przez partnerstwo Kancelarii i jej aktualnych oraz przyszłych Klientów.

W zakresie badania sprawozdań finansowych naszych Klientów uczestniczymy w unikalnej formie współpracy Stron, szczególnie ważnej ze względu na konieczny ustawowy warunek niezależności. Ta współpraca opiera się na zasadzie wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wynikających ze specyfiki spełnianych ról, tak przez badanego jak i badającego. Partnerstwo i dobro Klientów są podstawą naszego działania przy świadczeniu wszystkich usług będących przedmiotem działalności naszej Kancelarii.

Klienci oczekują zapewnienia bezstronności, profesjonalizmu, rzetelności, dokładności i szybkości działania Kancelarii, a także bezpieczeństwa oraz poufności powierzonych informacji i dokumentów. Oczekiwania te staramy się zawsze spełnić.

Z kolei naszym ekspertom sprzyja i pomaga w realizacji powierzonych obowiązków wzajemne zaufanie Stron, budowane w oparciu o kompetentne i odpowiedzialne współdziałanie.

Zapraszając Państwa do współpracy chcielibyśmy zapewnić, że działanie Kancelarii w oparciu o zasady wynikające z przyjętej Misji jest naszym podstawowym celem, a pozytywny wizerunek naszych Klientów i ich zaufanie do nas kształtuje i umacnia pozycję Kancelarii na rynku usług audytorskich,  rachunkowych,  doradczych i konsultingowych.